Vedtægter for Ulstrup Bådelaug

 

§ 1 Laugets navn er Ulstrup Bådelaug. Laugets formål er at varetage medlemmernes interesser over for Myndighederne, samt at administrere bådepladserne i Ulstrup Marina.

§ 2 Optagelse i lauget finder sted ved henvendelse til bestyrelsen. Der må max være 2 aktive medlemmer pr. båd. Medlemmer under 16 år optages, når værges skriftlige tilladelse foreligger. Udmeldelse skal ske skriftlig med 2 måneders varsel til bestyrelsen.

§ 3 Ved optagelse i bådelauget, betales passivt kontingent, + evt. pladsleje. Aktivt medlem nr. 2 betaler 2 gange passivt kontingent. Kun medlemmer optages på venteliste. Ventelisten til en bådplads opdeles efter bådstørrelse, aktive medlemmer kommer før passive medlemmer såfremt de ønsker en anden bådplads, og disse to ventelister er offentlig tilgængelig. Prisen for liggeplads kan oplyses af pladsmanden eller bestyrelsen. Restance eller anden gæld til lauget, kan have udelukkelse til følge.

§ 4 Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Afgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et aktivt medlem kræver skriftlig afstemning skal dette efterkommes. Alle klubbens aktive medlemmer har stemmeret. Såfremt et aktivt medlem er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, kan der udstedes en stemmefuldmagt til et andet aktivt medlem.

§ 5 Formanden indkalder (evt. gennem sekretær) til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes inden 15. november, og indkaldes med mindst 21 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne, eller 2/3 af bestyrelsen forlanger dette. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, sammen med udsendelse af dagsorden. Til den ordinære generalforsamling, der afholdes iflg. dagsorden, indsendes eventuelle forslag senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse forslag skal være  medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden.

1.                         Valg af dirigent.

2.                         Beretning ved formanden.

3.                         Regnskabet ved kassereren.

4.                         Beretning fra udvalg.

5.                         Rettidig indkomne forslag.

6.                         Kontingent.

7.                         Valg af bestyrelse.

8.                         Valg af revisor.

9.                         Valg af udvalg.

10.                       Eventuelt.

§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, her af kan 1 være passivt medlem, alle valgte for 2 år. Passive medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på lige fod med aktive medlemmer. Ved den stiftede generalforsamling vælges dog de 4 med højeste stemmetal for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7 Næstformanden overtager formandens funktion, når denne har frafald, og er i øvrigt formanden behjælpelig med dennes virksomhed i lauget.

§ 8 Sekretæren opbevarer laugets arkiv, og fører forhandlingsprotokollen ved alle møder.

§ 9 Kassereren fører laugets regnskabsbøger, samt medlemsprotokollen. Opkræver kontingent, betaler de af formanden anviste regninger, og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling. Laugets midler anbringes på bedst mulig vilkår, i et lokalt pengeinstitut.

§ 10 Bådelaugets bestyrelse og aktive medlemmer hæfter solidarisk for evt. optagelse af banklån og anden udgift, som er godkendt på generalforsamlingen.

§ 11 Til at revidere laugets regnskab vælges der årligt af generalforsamlingen, blandt foreningens medlemmer, 1 revisor. Regnskabet afleveres af kassereren til revisoren senest 14 dage før generalforsamlingen. Revisoren skal senest 4 dage før generalforsamlingen aflevere regnskabet i revideret stand til formanden.

§ 12 Hvis et medlem viser ukammeratlig optræden, ved at modarbejde laugets arbejde, eller vedblive at provokere mod en på generalforsamlingen vedtaget beslutning, eller ved voldelig handling, det være sig overalt, hvor lauget er repræsenteret, har bestyrelsen ret til at ekskludere vedkommende.

§ 13 Bestyrelsen er ansvarlig for renholdelse og vedligeholdelse af arealet omkring Marinaen.

§ 14 Båden må ikke have en længde større end 21 fod. Båden skal være velholdt, og skal altid være forsvarligt fortøjret med friske fortøjninger, så den ikke kan løsrive sig og skade andre både.

§ 15 Alle både skal være ansvarsforsikrede. Gyldig betalt ansvarsforsikring skalforevises pladsadministratoren inden båden sættes i vandet. Sættes en båd i vandet uden forevisning af ansvarsforsikring, tages båden op på medlemmets regning. Gyldig forsikringspolice på båden, som ønskes ilagt Ulstrup Marina, skal fremsendes/vises til havnemesteren senest 1. april. Ilagte både uden dokumenteret forsikring fjernes uden yderligt varsel fra marinaens område. Samme betingelser gælder for betaling til Gudenåkomiteen; registreringsattest for den ilagte båd fremsendes/vises til havnemester senest 1. april.

§ 16 Båden og tilbehør må ikke henstå på marinaarealet i mere end 24 timer.

§ 17 Bådpladsen betales for 1 sæson af gangen, sæsonperioden er fra 1. april til 31. oktober. Lejeren skal selv have båd på pladsen senest den første weekend i juni, samt overholde § 14. Hvis dette ikke bliver overholdt, og der ikke er indgået aftale med pladsadministratoren, mister ejeren retten til bådpladsen, og den vil overgå til den øverste på ventelisten. Eventuelt indbetalt kontingent tilbagebetales ikke i forbindelse med opsigelse, men tilfalder bådelauget. Alle ændringer i lejeforholdene skal meddeles pladsadministratoren for godkendelse. Man kan IKKE sælge sin plads sammen med sin båd.

Opsigelsen har følgende ordlyd:

Da vedtægterne i § 17 for anvendelse af bådplads ikke er blevet fulgt, er din bådplads hermed opsagt. Opsigelsen træder i kraft om 14 dage fra dags dato, herefter overgår pladsen til bådelauget for videre udlejning, til den der står øverst på ventelisten. Ønsker du fortsat at benytte din bådplads skal du rette henvendelse til pladsadministratoren inden fristens udløb.

§ 18 Kontingenter til bådelauget skal være indbetalt senest den 1. april hvert år. Er der ikke betalt for bådeplads inden 1. april, annulleres medlemsskabet og pladsen videregives til eventuel venteliste. Passive medlemmer skal have indbetalt kontingent senest 1. april, ellers annulleres medlemsskabet.

§ 19 Rygepolitikken i Ulstrup Marina, er efter de gældende regler i lovgivningen.